Τσιμέντα Κρήτης

Τα ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΚΡΗΤΗΣ είναι πιστοποιημένα με βάση το πρότυπο ΕΝ 197-1: 2011 για την σταθερότητα  της επίδοσης τους  από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα και συγχρόνως η εταιρεία εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2008) καθώς και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004+AC:2009). Τα ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΚΡΗΤΗΣ διακινούνται εμπορικά σε νέες συσκευασίες των 20, 25, 40 & 50kg για να καλύψουν κάθε κατασκευαστική απαίτηση.

Τα τσιμέντα παράγονται από άλεση κλίνκερ και ελληνικών, φυσικών πρώτων υλών. Έχοντας πάντα ως στόχο την παραγωγή φιλικών προϊόντων προς το περιβάλλον και τον τελικό καταναλωτή με συνειδητή γνώση της κοινωνικής ευθύνης και την βιώσιμη ανάπτυξη της, παράγονται τα τσιμέντα ποιοτικά αναβαθμισμένα τσιμέντα από συνάλεση κλίνκερ με ελληνικές, φυσικές, καθαρές πρώτες ύλες όπως ασβεστόλιθο, ποζολάνη και γύψο.

Τα αποτελέσματα του νέου τρόπου άλεσης με την ολοκλήρωση της ποιοτικής αναβάθμισης στις  γραμμές παραγωγής τσιμέντου και σε συνδυασμό με τις υψηλής καθαρότητας φυσικές πρώτες ύλες καθιστούν πλέον εμφανή την ποιοτική υπεροχή των παραγομένων τσιμέντων.